Zásady pro vypracování bakalářské práce

Práce musí obsahovat kapitoly podle instrukcí uvedených v „Opatření děkana č. 3/2019 (Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU“). Rozsah samotného textu bakalářské práce, zahrnující první stranu teoretické části a poslední stranu se závěrem, je 30 až 40 stran. Nedodržení stanoveného rozsahu povede ke snížení hodnocení.

Terminologie

 • Používáme zásad vypracovaných Národním komitétem pro biochemii a molekulární biologii. Obecně používané výrazy patřící do běžné slovní zásoby se píšou v souladu s českým pravopisem (analýza, syntéza, teorie, metoda, atd.).
 • Názvy organismů se píšou kurzívou.
 • Označení chemických látek se píše zásadně v souladu s odborným názvoslovím, klasicky: glukosa, nukleosid, adenosin, dehydrogenasa, lysin, glukosyl, methionin, methyl, atd. Jednotky: lze uvádět zlomkem (mg/l), doporučuje se však forma s indexem, zejména u jednotek složených z více než dvou symbolů (mezera nebo tečka mezi symboly: mg l-1 s -1 ). V případě vyjádření molární koncentrace lze použít mol l-1 nebo M.

Členění práce

Obsah
 • Uvádí názvy a číslování kapitol a odkazy na stránky. Příliš podrobné členění na podkapitoly (např. 4. řádu) není vhodné z důvodů malé přehlednosti.
Seznam zkratek
 • Obsahuje obvykle seznam méně běžných zkratek a definuje jejich význam. Neuvádět v seznamu běžné zkratky jako ATP, NADH. KoA, FAD, apod. Vedle tohoto seznamu se význam zkratky uvede v závorce při jejím prvním použití v textu.
Úvod
 • Maximálně jedna strana představující krátký informativní vstup do problematiky.
Teoretická část
 • Obsahuje literární rešerši a údaje nutné k pochopení smyslu práce včetně odkazů na výsledky dosažené předchůdci. Jedním z hlavních kritérií v rámci hodnocení této části práce je výstižnost literární rešerše a její vztah k výsledkům práce. Součástí je definování cílů bakalářské práce uvedených a číslovaných na zvláštní stránce (Cíl práce).
 • Délka teoretické části by neměla přesáhnout přibližně polovinu rozsahu samotného textu práce. Literární rešerše má být samostatnou prací studenta, je proto nevhodné ji doslova opisovat od předchůdců (včetně chyb).
Materiál a metody
 • „Materiál“ zahrnuje charakterizaci biologického materiálu a soupis méně běžných chemikálií, včetně jejich původu, což platí zejména pro enzymy, protilátky, méně běžné substráty, inhibitory, aj. „Metody“ představují úplný a bezchybný popis metod tak, aby mohly být podle tohoto návodu opakovány dalšími pokračovateli. Soupis přístrojů a výše jmenovaných chemikálií neuvádět ve zvláštní kapitole, ale organicky včlenit do popisu metod na patřičném místě v kapitole Materiál a metody (jak je běžné v renomovaných časopisech). Bližší údaje uvádět pouze u speciálních a méně běžných laboratorních přístrojích, je-li takový popis funkční.
Výsledky
 • Logicky vysvětluje motivace, provedení, výsledky a interpretaci postupně jednotlivých experimentů s případnou specifikací konkrétních podmínek, pokud přímo nevyplývají z části Materiál a metody. Může být členěno na logické podkapitoly opatřené výstižným nadpisem. Každý odstavec popisující konkrétní experiment musí obsahovat 1) úvodní větu – jaké jsou motivace, 2) popis, co bylo uděláno, 3) závěrečnou větu – jaký je závěr.
 • Grafy mají být jasné a přehledné (bez zbytečných údajů, mřížek apod.), osy by měly být zobrazené černou barvou včetně značek a popsané názvy včetně jednotek (kde je to relevantní). Je také možné zvolit formát uplatňovaný v některém renomovaném vědeckém časopisu a ten pak dodržovat. Legendy obrázků mají obsahovat všechny informace nutné pro pochopení bez nutnosti hledání dalších informací v textu práce.
 • Obrázky se v celé práci číslují arabskými číslicemi (postupně od prvního obrázku v teoretické části až do konce celé práce), následuje název a legenda s popisem symbolů použitých v grafech a jiných potřebných údajů (lze zde shrnout zásadní podmínky experimentu), to vše je uvedeno pod obrázkem. Zdroj neupravených nebo upravených obrázků a schémat (týká se spíše teoretické části) musí být pro potřeby bakalářských prací správně citován. Legendy k obrázkům doporučujeme formátovat s řádkováním 1,0.
 • Tabulky se označují římskými číslicemi, následuje název, vše nad tabulkou (na rozdíl od legend obrázků). Další informace, jako vysvětlivky zkratek a pojmů, podmínky, aj. se uvádějí pod tabulkou. Legendy obrázků i tabulek mají být pochopitelné i bez nutnosti hledání dalších informací v textu práce. Obrázky a tabulky se vřazují plynule do textu tak, aby nebylo nutno v práci zbytečně listovat. Je-li informace z tabulky a obrázku totožná, uvádí se jen jeden způsob.
 • Rozsáhlejší data je možno uvést na konci práce formou příloh.
Diskuse
 • Kapitoly „Výsledky a Diskuse“ mohou být oddělené i spojené v jednu kapitolu „Výsledky a diskuse“, podle charakteru a výsledků práce. V rámci diskuse je vhodné respektovat strukturu výsledků. Nejde však o zopakování („převyprávění“) výsledků. Diskuse interpretuje a komentuje dosažené experimentální výsledky a odhaluje jejich smysl a význam. Konfrontuje vlastní výsledky s literaturou (na základě citací) a tím dokumentuje jejich originalitu. Je zde prostor na vysvětlení rozporů, nejasností či protichůdných výsledků, prezentování závěrečných modelů a hypotéz. Vyhýbáme se zbytečným spekulacím, které nemají podklad.
Závěr
 • Ve formě strohých vět se zde shrnou dosažené výsledky a význam práce, v rozsahu maximálně jedné strany (obvykle polovina i méně). Kapitolu lze realizovat souvislým textem nebo členit do odstavců, příp. odstavců číslovaných. Rozsahem omezený Abstrakt, uložený v Archivu (viz „Opatření děkana“, čl. 7 a 8) má mít ve formě jednoho odstavce podobnou obsahovou náplň.
Literatura
 • Práce má obsahovat minimálně 15 citací článků v indexovaných časopisech nebo kapitol odborných knih, kdy práce by neměla obsahovat více než 60 citací. Je třeba vybrat styl uplatňovaný v některém renomovaném vědeckém časopisu a ten pak důsledně dodržovat v celé práci (v textu i seznamu literatury). Lze citovat i internetové odkazy (vždy s uvedením roku, ač každý takový odkaz je problematický, neboť není zaručena trvalost zdroje informace) a osobní sdělení (pouze uznávaných autorit). Pokud citujete článek, dáváte najevo, že plně znáte a chápete jeho obsah (nejen abstrakt) a článek máte k dispozici.
Seznam příloh
 • Pokud je potřeba doložit přílohy, ty se vřadí na úplný konec práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info