Instrukce pro školitele BP

Informace pro podávání návrhů

 • Bakalářská práce má experimentální charakter a je založena na literární rešerši a prezentaci výsledků experimentální práce studenta na zadaném tématu.
 • Standardní doba pro vypracování bakalářské práce jsou 2 semestry.
 • Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta (dva nebo více studentů nemůže mít zadáno stejné téma bakalářské práce, a to ani v různých programech nebo specializacích studia).
 • V případě, že se student na školicím pracovišti pracoval na navrhovaném tématu bakalářské práce již v rámci předchozího studia, výsledky této činnosti nesmí být do bakalářské práce zahrnuty.
 • Témata bakalářských prací koncipujte s ohledem na standardní dobu zpracování bakalářské práce, a aby se předešlo nutnosti jeho změn během zpracování práce.
 • Minimální kvalifikační požadavek na vedoucího bakalářské práce je titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent v daném oboru.

Formulář pro návrh tématu bakalářské práce

 • Návrh témat bakalářských prací posílají vedoucí práce (školitelé) nejpozději do 10. září daného roku elektronicky přes formulář:
 • Témata bakalářských prací budou průběžně schvalována garantem programu do začátku podzimního semestru , kdy po schválení budou témata zpřístupněna studentům v informačním systému (IS MU).
 • Bakalářská práce může být vypracována v jazyce českém, anglickém nebo slovenském, kdy slovenský jazyk musí být schválen vedoucím práce i pedagogickým zástupcem ředitele ústavu cestou aplikace Úřadovna v IS MU. Jazyk práce se musí shodovat s tím uvedeným v zadání bakalářské práce.

Posudky bakalářských prací

V posudcích prosíme vždy vyplňte specializaci, kterou daný student studuje. Ve formuláři je k tomu příslušná kolonka s předvyplněnými možnostmi.
Pro hodnocení práce studenta využijte prosím pouze dostupné formuláře:

V rámci posudku bychom Vás chtěli požádat o odůvodněné a objektivní stanovisko k obsahu a struktuře bakalářské práce a případným nedostatkům dle dokumentu Zásady pro vypracování bakalářské práce stanoveným Ústavem biochemie.

Hlavním kritériem hodnocení, je posoudit dovednosti studenta/ky v samostatném zpracování vědeckých poznatků a vědeckovýzkumné činnosti. Dále bychom Vás rádi požádali o celkový komentář k práci v délce min. 100 až 150 slov, ve kterém stručně shrnete a zdůvodníte udělená hodnocení v jednotlivých bodech oponentního posudku, a v případě posudku oponenta o položení 3 až 5 otázek týkajících se práce, na které by měl/a student/ka odpovědět v rámci vlastní obhajoby práce. Pokud práce vyžaduje delší slovní komentář, připojte ho prosím na samostatný list.

Kritéria hodnocení bakalářské práce

Níže uvedená orientační kritéria uvádí doporučené požadavky na kvalitu Bakalářské práce pro jednotlivé stupně hodnocení.

Velmi vysoká

Výjimečně kvalitní práce ukazující na velmi dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce je téměř dokonalá ve všech následujících ohledech:

 • Úvod práce ukazuje na hluboké pochopení studovaného problému.
 • Jasná formulace a představení cílů práce zahrnující pracovní hypotézu.
 • Vhodný a zároveň kritický výběr citované literatury v adekvátním počtu.
 • Práce ukazuje na plné pochopení teoretického základu a použitých metod studentem a odůvodňuje vhodnost jejich použití v rámci výzkumu.
 • Výsledky získané v rámci práce jsou správně hodnoceny za použití adekvátních metod analýzy a kriticky diskutovány se současnou literaturou s ohledem na bakalářský stupeň studenta.
 • Grafický vzhled a obsah práce jsou bezchybné, práce na psána výstižně v daném rozsahu dle požadavků na Bakalářskou práci
Vysoká

Kvalitní práce ukazující na dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v práci prokazuje velmi dobré pochopení studovaného problému.
 • Cíle práce jsou vhodně a jasně definovány a práce zahrnuje pracovní hypotézu.
 • Citovaná literatura je vhodně zvolena a obsahuje především publikace v kvalitních časopisech.
 • V práci jsou použity vhodné metodiky, které jsou dostatečně popsány.
 • Získaná data jsou přiměřeně hodnocena a diskutována pro odůvodnění vyvozených závěrů.
 • Práce tvoří soudržný a vyvážený celek, je v daném rozsahu dle požadavků na bakalářskou práci a vyskytují se v ní pouze menší chyby.
Průměrná

Dobře strukturovaná a samostatně psaná práce mající všechny požadované prvky, ale obsahující větší množství chyb popsaných v posudku. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v rámci práce prokazuje dobrou znalost příslušné literatury.
 • Citovaná literatura není plně a jasně propojena a obsahuje větší množství učebnicových odkazů nebo internetových zdrojů.
 • Cíle jsou víceméně jasně a vhodně definovány, a to včetně pracovní hypotézy.
 • Použité metody jsou přiměřené a odůvodněné.
 • Získaná data jsou hodnocena za použití adekvátních metod, avšak nejsou plně diskutována se současnou literaturou.
 • Struktura práce nemá žádné závažné slabiny, práce má vhodný jazyk a uspokojivou grafickou podobu a je přibližně v daném rozsahu dle požadavků na bakalářskou práci.
Dostatečná

Akceptovatelná práce s významnými nedostatky v oblastech jako je členění, délka, popis výsledků, plánování, použitý jazyk nebo celkový vzhled. Práce má nedostatky především v následujících oblastech:

 • Práce má špatnou vědeckou kvalitu s nedostatkem kvalitních vědeckých zdrojů, bibliografie obsahuje větší množství chyb.
 • Cíle i návrh práce nejsou jasně definovány, chybí pracovní hypotéza.
 • Použité metody nejsou zcela popsány a jejich obsah není konzistentní.
 • Získaná data jsou často chybně interpretována a analyzována, téměř chybí jejich kritická analýza v rámci diskuze.
 • Práce není jako celek soudržná a dobře organizovaná, student zjevně zcela nepochopil cíle a rozsah výzkumu.
Nedostatečná

Velmi slabá práce s celou řadou významných nedostatků, která však po jejich opravě splňuje minimální kladené požadavky na bakalářskou práci. Mezi vážné nedostatky patří:

 • Práce má celkově velmi špatnou vědeckou kvalitu s významnými nedostatky v odkazování na literaturu.
 • Cíle jsou nejasné, a je zřejmé, že student plně nepochopil účel Bakalářské práce, chybí jakákoli pracovní hypotéza.
 • Popis metodik a materiálu je nevhodný nebo špatný, zvolené metody nejsou správně použity.
 • Interpretace získaných dat je zavádějící a chybná, zcela chybí jejich kritická analýza, student neprokazuje schopnost samostatného výzkumu.
 • Existují významné nedostatky ve struktuře a stylistice práce, práci je obtížné číst a chápat.
 • Práce by neměla být obhájena, pokud nebudou významné nedostatky opraveny.

V závěru posudku musí být vybráno závěrečné hodnocení, kde oponent doporučuje/nedoporučuje práci k obhajobě. Posudek neodevzdávejte v papírové podobě, ale vložte ho přímo do archivu závěrečné práce studenta v ISu (případně ho zašlete pedagogické zástupkyni RNDr. Jitce Kašparovské, Ph.D. na e-mail). V případě problémů při vkládání posudku do ISu konzultujte návod a při přetrvávajících potížích nás neváhejte kontaktovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info