Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme realizaci přednášek našich akademických pracovníků. Vyberte si z nabízených přednášek a kontaktujte nás.
Chcete využít našich odborníků a přiblížit studentům jiné biochemické téma? Kontaktujte nás!

Rádi vás navštívíme! 

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Tajemnice ústavu

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Naše stálá nabídka

Moderní bioanalytické metody pro detekci environmentálně a klinicky významných látek

Citlivá detekce látek znečišťujících životní prostředí, patogenů a rakovinných markerů je nezbytná pro zajištění zdraví a vysoké kvality života. Přednáška představí význam detekce jednotlivých analytů a metody, které jsou k ní v současné době používány. Velký důraz bude kladen především na imunochemické metody, které nacházejí uplatnění jak ve formě klinických analyzátorů v nemocnicích, tak i ve formě imunochromatografických proužků pro domácí samotestování. Kromě toho budou představeny také nové trendy, jako je například využití různých druhů nanomateriálů pro zlepšení parametrů detekčních přístupů.

Přednáší: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Biosenzory: od glukózy k nanobiotechnologiím

Biosensory reprezentují moderní bioanalytické nástroje pro rychlou, ekonomickou a uživatelsky přívětivou analýzu biomolekul mimo laboratoř, klidně i v domácím prostředí. Nejznámějším příkladem je glukometr – enzymová elektroda s imobilizovanou glukosaoxidasou pro rychlé stanovení hladiny glukosy v krvi, ať už jednorázově nebo v rámci dlouhodobého monitorování. Imunosensory se využívají pro stanovení biomarkerů v klinické praxi, detekci patogenů a nebo jako těhotenský test. Buněčné sensory na čipu integrují buněčnou kulturu, která reprezentuje modelový systém pro testování léčiv a detailní pochopení podstaty onemocnění – "srdce na čipu". V poslední době se pak vlastnosti biosensorů daří významně zlepšovat začleněním nanočástic a jiných nanomateriálů pro zlepšení citlivosti a miniaturizaci celého zařízení.

Přednáší: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Od biochemie k biotechnologiím

Biotechnologie je integrace přírodních a technologických věd za účelem dosažení aplikace organismů, buněk, jejich částí a molekulárních analogů na produkty a služby. Oblast aplikací je široká, od kvasných produktů po ochranu životního prostředí, farmacii a biomedicínu. Základem je využití metabolické aktivity mikrobiálních, rostlinných a živočišných buněk ve spojení s bioreaktorem. Cílem přednášky je přiblížení vybraných tradičních i moderních biotechnologických procesů, jako jsou: výroba piva a vína, likvidace toxických látek, produkce bioplynu a biopaliv, bioelektřina, biotěžba kovů, možnosti snižování skleníkových plynů, potravní doplňky, produkce kmenových buněk pro terapeutické účely, kultivace embryí v asistované reprodukci.

Přednáší: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Chemicko-biochemický cyklus dusíku

Přednáška podává přehled redoxních přeměn anorganických sloučenin dusíku, probíhajících v neživé i živé přírodě. Jsou ukázány mechanismy asimilace didusíku a amoniaku do základních biomolekul a způsoby, jakými mikroorganismy využívají redoxních reakcí dusíkatých látek k produkci biologických forem energie. Pozornost je věnována i aspektům toxikologickým (toxicita dusitanu, jeho konverze na kancerogenní nitrosaminy) a ekologickým (odstraňování dusíku z odpadních vod, oxid dusný jako skleníkový plyn a destruktor ochranné ozonové vrstvy).

Přednáší: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Zdravé zemědělství

Rostliny jsou jedinečným zdrojem celé řady esenciálních látek, a to jednak z pohledu výživy, léčitelství či primárního zdroje surovin. Z tohoto důvodu se lidstvo od prvopočátku aktivně věnuje snaze zefektivnit pěstování a výnos vybraných plodin. Bohužel bazální úroveň rostlinné imunity obvykle pouze zpomaluje infekci rostlin patogeny, což opakovaně vedlo ke katastrofálním poklesům ve výnosech vybraných plodin způsobujících celosvětově významné ekonomické a sociální problémy. Právě z tohoto důvodu došlo v rámci minulého století k rozsáhlému používání chemických přípravků zvyšujících odolnost plodin vůči stresovým faktorům. Dnes však existuje snaha o významné snížení pesticidů používáním přirozeně odolnějších kultivarů v kombinaci s biologickou kontrolou, a to zejména z pohledu dnešní zemědělské praxe ve vysoce stresových podmínkách v důsledku globální změny klimatu. Cílem přednášky je přiblížit rostlinné mechanismy, ze kterých vychází současné trendy a přístupy moderního zemědělství, a to včetně problematiky pěstování GMO plodin.

Přednáší: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Biochemie v každodenním životě

Biochemie je obor, který nám pomáhá odkrývat tajemství života. Sleduje nejenom to, jak se živiny a další látky do těla dostávají, ale i jak se využívají a jak se vše řídí na úrovni buněčné, tkáňové i celého organismu. Studenti se také dozví, jaký je osud léčiv a to jak přírodního, tak syntetického původu v organismech, ale také například jedovatých látek a tzv. xenobiotik (látek organismu cizích). Získané poznatky se dají poté využít pro zjištění, co je pro člověka zdravé a co mu naopak škodí. S biochemií se setkáváme při každodenním životě například při pomoci lékařům určit správnou diagnózu, nebo při vybírání toho, co je dobré jíst, abychom byli zdraví, ale také například při hledání biologicky šetrné ochrany rostlin proti škůdcům. V rámci přednášky se studenti seznámí se základy fungování živých organismů, se základními oblastmi biochemického výzkumu a používanými metodami. Dále se také dozví, jak skládáním základních stavebních prvků vznikne živý organismus a současně, jak jsou jednotlivé procesy v rámci buňky i celého organismu regulovány.

Přednáší: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.​

Kyslík v biosféře: historie a současnost

Přednáška začíná historií objevu kyslíku v kontextu rozvoje vědeckého poznání koncem 18. století. Poté je diskutována elektronová struktura molekuly O2 (triplet a singlety), reaktivní meziprodukty postupné redukce O2 na vodu a úloha disproporcionačních reakcí při jejich likvidaci. Je ukázáno, jak atomy kyslíku a dalších prvků Sluneční soustavy vznikly v hvězdném veleobru, jak se vyvíjelo složení zemské atmosféry v průběhu geologických eonů a jaká je současná představa o vzniku oxygenní fotosyntézy a aerobní respirace, základních procesů pohánějících cykly kyslíku a uhlíku v biosféře.

Přednáší: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Zpětná vazba

20. března 2024

Prof. Igor Kučera přednášel v rozsahu jedné vyučovací hodiny na Střední průmyslové škole chemické v Brně na téma Kyslík v biosféře: historie a současnost. Přednášky se zúčastnilo 32 studentů 1. ročníku oboru Aplikovaná chemie.

„Studenti kladně hodnotili srozumitelnost i zajímavost výkladu. Propojili již známé i nové vědomosti o kyslíku, které mohou využít v dalším studiu.“

Ing. Jitka Dvořáková
Střední průmyslová škola chemická, Brno

27. března 2023

prof. Igor Kučera přednášel v rozsahu dvou vyučovacích hodin na Střední průmyslové škole chemické v Brně na téma Chemicko-biochemický cyklus dusíku. Přednášky se zúčastnilo 28 studentů 3. ročníku oboru Aplikovaná chemie.

„Přednáška studentům zprostředkovala ucelený pohled na koloběh dusíku v přírodě a jeho využití v chemických aplikacích a rizika s tím spojená na úrovni srozumitelné studentům střední školy.“

Ing. Irena Oupicová Ing. Irena Oupicová
Střední průmyslová škola chemická, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info