Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme realizaci přednášek našich akademických pracovníků.
Vyberte si z nabízených přednášek a kontaktujte nás.

Rádi vás navštívíme! 

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Tajemnice ústavu

telefon: 549 49 3224
e‑mail:

Moderní bioanalytické metody pro detekci environmentálně a klinicky významných látek

Citlivá detekce látek znečišťujících životní prostředí, patogenů a rakovinných markerů je nezbytná pro zajištění zdraví a vysoké kvality života. Přednáška představí význam detekce jednotlivých analytů a metody, které jsou k ní v současné době používány. Velký důraz bude kladen především na imunochemické metody, které nacházejí uplatnění jak ve formě klinických analyzátorů v nemocnicích, tak i ve formě imunochromatografických proužků pro domácí samotestování. Kromě toho budou představeny také nové trendy, jako je například využití různých druhů nanomateriálů pro zlepšení parametrů detekčních přístupů.

Přednáší: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Biosenzory: od glukózy k nanobiotechnologiím

Biosensory reprezentují moderní bioanalytické nástroje pro rychlou, ekonomickou a uživatelsky přívětivou analýzu biomolekul mimo laboratoř, klidně i v domácím prostředí. Nejznámějším příkladem je glukometr – enzymová elektroda s imobilizovanou glukosaoxidasou pro rychlé stanovení hladiny glukosy v krvi, ať už jednorázově nebo v rámci dlouhodobého monitorování. Imunosensory se využívají pro stanovení biomarkerů v klinické praxi, detekci patogenů a nebo jako těhotenský test. Buněčné sensory na čipu integrují buněčnou kulturu, která reprezentuje modelový systém pro testování léčiv a detailní pochopení podstaty onemocnění – "srdce na čipu". V poslední době se pak vlastnosti biosensorů daří významně zlepšovat začleněním nanočástic a jiných nanomateriálů pro zlepšení citlivosti a miniaturizaci celého zařízení.

Přednáší: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Od biochemie k biotechnologiím

Biotechnologie je integrace přírodních a technologických věd za účelem dosažení aplikace organismů, buněk, jejich částí a molekulárních analogů na produkty a služby. Oblast aplikací je široká, od kvasných produktů po ochranu životního prostředí, farmacii a biomedicínu. Základem je využití metabolické aktivity mikrobiálních, rostlinných a živočišných buněk ve spojení s bioreaktorem. Cílem přednášky je přiblížení vybraných tradičních i moderních biotechnologických procesů, jako jsou: výroba piva a vína, likvidace toxických látek, produkce bioplynu a biopaliv, bioelektřina, biotěžba kovů, možnosti snižování skleníkových plynů, potravní doplňky, produkce kmenových buněk pro terapeutické účely, kultivace embryí v asistované reprodukci.

Přednáší: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Chemický a biochemický cyklus dusíku v přírodě

Přednáška podává přehled redoxních přeměn anorganických sloučenin dusíku, probíhajících v neživé i živé přírodě. Jsou ukázány mechanismy asimilace didusíku a amoniaku do základních biomolekul a způsoby, jakými mikroorganismy využívají redoxních reakcí dusíkatých látek k produkci biologických forem energie. Pozornost je věnována i aspektům toxikologickým (toxicita dusitanu, jeho konverze na kancerogenní nitrosaminy) a ekologickým (odstraňování dusíku z odpadních vod, oxid dusný jako skleníkový plyn a destruktor ochranné ozonové vrstvy).

Přednáší: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info