Řešené výzkumné projekty

Výzkumné projekty řešené na Ústavu biochemie

Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů

Mgr. Zdeněk Farka Ph.D. | 4/2021 – 3/2024

Navrhovaný projekt rozvíjí metodiku jednomolekulových imunostanovení s využitím luminiscence foton-upkonverzních nanočástic. Mikrofluidika zkracuje dobu analýzy, umožňuje úsporu reagencií, přispívá ke snížení limitů detekce a usnadňuje analýzu mikroskopických vzorků. Projekt přispěje ke zlepšení diagnostiky závažných onemocnění, monitorování průběhu léčby a přináší nové techniky do oblasti buněčné a molekulární biologie.

Elektrochemický imunodetektor pro detekci HMGB1 v séru pacientů s různými formami leukémie: metoda pro rychlé zhodnocení úspěšnosti léčby

doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. | 5/2020 - 12/2023

Současný výzkum prokázal, že stanovení hladiny HMGB1 v krevním séru nabízí užitečný prognostický nástroj a potenciální biomarker přežití pacientů s leukémií. Znalost hladiny HMGB1 v krevním séru pacientů trpících leukémií umožní lékařům rycheji zhodnotit úspěšnost léčby, progresi onemocnění a popřípadě navrhnout alternativní strategii léčby.​

Characterization of plant RLP-RLK complex at the plasma membrane and actions following pathogen perception

Mgr. Adam Janotík | 1/2022 - 12/2022

Perception of microbial-associated molecular patterns (MAMPs) (also called elicitors) is essential for the induction of effective plant resistance. Actions on the plasma membrane and steps following pathogen perception will be described in this project. Description of plant-pathogen interaction can be utilized to a targeted selection of resistant varieties further breeding for resistance to selected pathogens.

Inovace pěstební technologie čiroku pro využití ve výživě přežvýkavců jako adaptační opatření vedoucí ke stabilizaci produkce objemných krmiv v podmínkách měnícího se klimatu ČR

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. | 1/2022 - 12/2025

Cílem projektu bude vyhodnotit využití odrůd čiroku pěstovaných rozdílnou agrotechnikou v různých půdně-klimatických podmínkách ve výživě přežvýkavců v měnících se podmínkách prostředí. Důraz bude kladen na technologie sklizně, proces konzervace píce, užitkovost dojného skotu i emise metanu.

Laserová spektroskopie v imunostanovení a zobrazování s nanometalickými značkami 

doc. RNDr. Petr Skládal CSc. | 1/2022 – 12/2024

Spektrokopie laserem buzeného plazmatu (angl. LIBS), která se prosazuje mezi konkurenčními technikami díky své rychlé víceprvkové odezvě i při analýze rozměrných nebo početných bio-vzorků; vše s vysokým rozlišením a zachováním citlivosti. V tomto projektu hodláme provést studii proveditelnosti využití metody LIBS v oblasti imunostanovení. Pro tuto studii jsme zvolili modelové vzorky potravinových patogenů a zhoubného bujení, které budeme značit kovovými nanočásticemi a jejich kombinacemi s ohledem na možnost multiplexování.

Nove přístupy pro studium afinitních interakcí založené na kapilární elektroforéze

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. | 1/2019 – 6/2022

Hlavním cílem tohoto projektu je vývoj nových, na kapilární elektroforéze založených přístupů pro studium afinitních interakcí plazmatických bílkovin s léčivy, které jsou charakterizovány vysokou průchodností, plnou automatizací a nízkou spotřebou vzorku. Projekt přitom bude zaměřen na dva přístupy ̶ kapilární elektroforézu-frontální analýzu (CE-FA) a afinitní kapilární elektrochromatografii (ACEC). V případě CE-FA půjde o vývoj plně automatické varianty s on-line mícháním vzorků v kapiláře a zvýšením universálnosti na málo rozpustné či detekovatelné analyty pomocí citlivější detekce (MS a C4CD) a on-line prekoncentrace.

Detekce rakovinných biomarkerů pomocí imunostanovení s magnetickou prekoncentrací (MB-ULISA)

Bc. Dorota Sklenárová | 3/2022 – 2/2023

Cieľom tohto projektu je vyvinúť imunostanovenie kombinujúce MBs a UCNPs pre detekciu rakovinových a srdcových biomarkerov. V prvej fáze bude potrebné zistiť vhodné podmienky pre konjugáciu MBs a optimalizovať jednotlivé kroky stanovení – voľba reagencií, pufrov, koncentrácií MBs, porovnanie rôznych metód blokovania atď. V druhej fáze bude na základe získaných informácií vyvinuté stanovenie zamerané na PSA a cTn. Nakoniec bude metóda optimalizovaná pre analýzu reálnych vzoriek krvného séra.

Optimalizace výroby biogenní kyseliny sírové pro (bio)loužicí procesy v odvětví odpadu

Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. | 1/2022 – 12/2022

Hlavním cílem projektu OPTIMO je prokázat vysoký potenciál acidofilních sirných bakterií pro úspornou a účinnou výrobu kyseliny sírové ze síry. Takto vyrobená biogenní kyselina sírová se poté využije k regulaci pH pro zabezpečení kyselého prostředí během (bio)loužení kovů z druhotných surovin. Ekonomicky atraktivní kovy se poté získají (bio)elektrochemicky z kyselých výluhů.

Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.| 5/2019 – 12/2023

Renální karcinom přestavuje závažné onkologické onemocnění s celosvětově nejvyšší incidencí v České republice, přičemž spolehlivé molekulární prognostické a prediktivní biomarkery nejsou dosud k dispozici. Pro jejich vyhledávání a validaci zavedeme novou metodiku digitálního biobankingu založenou na získávání proteinových fingerprintů (proteotypů) pomocí hmotnostní spektrometrie. Očekáváme, že nalezené patterny, potenciální biomarkery, resp. potenciální terapeutické cíle pomohou přispět k zefektivnění terapie pacientů s nádory ledvin.

Nové směry v bioanalytických přístupech pro personalizovanou farmakoterapii schizofrenie

Mgr. Marta Pelcová, Ph.D. | 3/2019 – 6/2022

Předkládaný projekt podpoří zásadní a neodmyslitelnou spolupráci oboru bioanalytické chemie a klinické psychiatrie s farmakologickou interpretací dat. Projekt tak s využitím nejmodernějších metod analýzy a interpretací naměřených hodnot umožní klinickým psychiatrům lépe individualizovat léčbu pacientům s psychotickými poruchami a nabídne tuto individualizaci péče pro širší okruh pacientů, což s využitím konvenčního odběru plné krve doposud nebylo možné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info