Bakalářské studium

Studijní program Biochemie

Základní biochemické praktikum

Bakalářský studijní program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří získají široký přehled znalostí v oblastech biochemie, chemie (anorganická, organická, analytická a fyzikální) a biologie, na jehož základě jsou poté schopni zpracovávat a vzájemně propojovat data získaná ze všech těchto oblastí. Program je koncipován pro získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v daných oblastech a pro následné zpracování informací týkajících se struktury, aktivity a reaktivity (bio)molekul. Jednotlivé specializace jsou poté zaměřeny na další rozvoj předpokladů dle zaměření absolventa - rozšíření kvalifikačních vědomostí v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii (Biochemie), chemická a biochemická analytika v oblasti biochemických procesů a výrob (Aplikovaná biochemie), nebo porozumění organizace chemických a biologických dat včetně získání přehledu základních informatických disciplín (Bioinformatika).

Absolventi jsou po úspěšném ukončení studia schopni

Studijní plány

Studenti si v rámci bakalářského studijního programu biochemie vybírají jednu ze tří specializací:

Biochemie

Studium je zaměřeno na získání teoretického a praktického základu odborných znalostí v biochemii a rovněž širokého přehledu v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii, molekulární biologii a buněčných regulacích.

Aplikovaná biochemie

Studium je zaměřeno vedle obecných chemických a biochemických disciplín i na biologické obory souvisejícími s mikrobiologií, biotechnologiemi (využívání buněk a enzymů v široké oblasti průmyslu, zemědělství a životního prostředí) a rozšířenou výuku v oblasti biomedicínských aplikací využívaných v klinických laboratořích.

Bioinformatika

Studium je zaměřeno na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul, porozumění organizaci chemických a biologických dat včetně přehledu v základních informatických disciplínách.

Přijímací řízení

Pro všechny specializace je přijímací zkouškou pouze Test studijních předpokladů (TSP).

Jedná se o univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud uchazeč podává přihlášky na více programů, test skládá jen jednou. Informace k TSP jsou zveřejněny na stránkách MUNI.

Uplatnění absolventů

Širší teoretický základ umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Mají předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění, jak ve směru chemické a biochemické analytiky, tak v oblasti biochemických procesů a výrob nebo v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, zpracování dat). Mohou též být kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci.

Uplatnění našich absolventů je příliš široké, abychom vše vypsali. K dispozici je Vám stručný přehled institucí a firem, kde můžete absolventy biochemie nalézt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info