Přijímací řízení

Bakalářské studium

Program Biochemie

 • Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.
 • Uchazeči obdrží elektronickou pozvánku před konáním přijímací zkoušky.
 • Bakalářský program Biochemie vyžaduje pouze Test studijních předpokladů (TSP). Informace k TSP jsou zveřejněny na stránkách MUNI.

Prominutí přijímací zkoušky

 • O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím.
  Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři.
 • Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu.
 • Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.
 • Žádosti jsou posuzovány individuálně.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do určeného termínu.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky pro bakalářský program Biochemie:

 • motivační aktivita související s biochemií
 • prospěch nebo výsledky NSZ/OSP

Splněny musí být obě podmínky.

Prospěch

 • Průměr ze čtyř profilových předmětů do 1,50
 • Chemie a biologie a dva další volitelné
  (matematika, fyzika, zeměpis, informatika, angličtina)
 • Předmět musí být studován min. 2 roky

Národní srovnávací zkoušky

 • Při dosažení percentilu 80 % a výše.
 • Testy zabezpečuje Scio, výsledky předává Scio fakultě se souhlasem uchazeče.
 • Uznává se i slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady

Motivační aktivity

 • Musí souviset s biochemií a jedná se o krajská nebo celostátní kola soutěží.
 • Chemické, biologické a fyzikální Olympiády 
 • Středoškolská odborná činnost
 • Advanced Placement zkoušky
 • Další související aktivity (Biochemik Junior, ViBuch, Bohatství země, apod.)
Navazující magisterské studium
 • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia na Ústavu biochemie se liší dle studijních programů.
 • Přijímací zkouška se skládá písemně.

Okruhy k přijímacím zkouškám

Program Biochemie

 • Biochemie
 • Obecný chemický základ

Program Bioanalytik

 • Biochemie
 • Bioanalytické metody

Program Biotechnologie

 • Biochemie

Sylaby jednotlivých okruhů:

Biochemie

Okruh Biochemie sestává ze dvou částí, a to:

 1. Obecná biochemie
 2. Biochemické metody

Obecná biochemie

 • Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod.
 • Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvarterní struktura. Metody stanovení primární a sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu.
 • Metody dělení a izolace bílkovin. Chování bílkovin v roztoku (srážení, ionexová a afinitní chromatografie, gelová filtrace, elektroforéza v SDS, izoelektrická fokusace a 2D elektroforéza).
 • Biochemie hemoglobinu. Přenos kyslíku a jeho regulace.
 • Sacharidy. Pentosy, hexosy, aldosy, ketosy. Glysosidy, glykosidová vazba a její vlastnosti, disacharidy, homopolysacharidy (škrob, celulosa, glykogen, chitin), heteropolysacharidy, proteoglykany.
 • Lipidy, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plasmalogeny, sfingolipidy, steroidy, liproteiny.
 • Nukleové kyseliny. Báze, DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, vazby stabilizují sekundární strukturu DNA. Replikace, transkripce, translace. Základy genovým manipulací. Sekvenace nukleových kyselin.
 • Termodynamika enzymových reakcí. Makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy jako biokatalyzátory. Aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus působení serinových proteináz. Rovnice Michaelise-Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, aktivita enzymu, konstanta specifity. Inhibice enzymové reakce, dvousubstrátové reakce, Regulace enzymové aktivity: vliv pH, zymogeny, kovalentní modifikace (fosforylace, adenylylace, disulfidy).
 • Glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová fosforylace. Glukoneogeneze. Krebsův cyklus, Pentosafosfátová dráha. Oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin, acetogeneze. Odbourávání aminokyselin. rozdělení a význam proteáz. Vylučování dusíku, močovinový cyklus. Respirační řetězec, jeho komponenty. Oxidační fosforylace, Membránový transport, Fotosyntéza, lokalizace a komponenty, světelná fáze, Calvinův cyklus.
 • Mechanismus svalového stahu, biochemie vidění, přenos nervového vzruchu.
 • Imunochemie. Protilátky a antigeny. Buněčná imunita. Imunoanalytické postupy, ELISA.
 • Hormony. Mechanismu funkce některých hormonů (adrealin, glukagon, prostaglandiny, steroidní hormony, thyroxin, inzulin, rostlinné hormony). Základy buněčné signalizace, druhý posel. Struktura a funkce G-proteinů. Xenobiochemie, cytochrom P450.

Biochemické metody

 • Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování.
 • Desintegrace tkání a buněk. Centrifugace a sedimentační analýza.
 • Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. Zahušťování a sušení. Úprava vody.
 • Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. Chromatografie adsorpční a rozdělovací. Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace.
 • Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní chromatografie Chromatografie gelová. Chromatografie afinitní. Plynová chromatografie.
 • Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. Elektroforesa volná a zónová.
 • Izoelektrická fokusace. Isotachoforesa. Blotting.
  Hmotnostní spektroskopie.
 • Elektronová spektra molekul, přechody, základní a excitovaný stav, vliv prostředí, UV-VIS spektrofotometrie, použití ke stanovení látek, použití ke studiu struktury bílkovin. Atomová absorpční a atomová emisní spektrometrie.
 • Luminiscenční metody, kvantový výtěžek, vliv prostředí, Spektrofluorimetrie, princip, užití ke stanovení látek, použití ke studiu konformace bílkovin, zhášení flurescence transfer energie, polarizovaná, fluorescence, fosforimetrie.
  IR spektroskopie a její užití ke studiu struktury bílkovin, Ramanův rozptyl a jeho použití ke studiu struktury bílkovin. Chiroptické metody a jejich princip, ORD a CD a jejich použití ke studiu konformace bílkovin.
 • Mikroskopie. Metody optické mikroskopie, elektronová mikroskopie, mikroskopie skenující próbou.
 • Imunochemické metody. Příprava a využití protilátek v bioanalytické chemii, formáty imunochemických stanovení.
 • Biosensory. Biokatalytické a bioafinitní sensory, nejvýznamnější druhy převodníků.
 • Biochemické aplikace nanočástic. Nejvýznamnější druhy nanočástic, jejich příprava, charakterizace a využití v bioanalytické chemii.
Obecný chemický základ

Okruh Obecný chemický základ sestává ze tří částí, a to:

 1. Obecná a fyzikální chemie
 2. Organická chemie
 3. Analytická chemie

Obecná a fyzikální chemie

 • Ideální plyn. Použití stavové rovnice ideálního plynu. Výpočet parciálních tlaků. (1.1)
 • První zákon termodynamiky: Základní pojmy. Znění prvního termodynamického zákona. Objemová práce – výpočty pro expanzi proti konstantnímu tlaku a pro vratnou expanzi. Entalpie: definice, význam, vztah mezi DH a DU. Izobarická a izochorická tepelná kapacita (2.1)
 • První zákon termodynamiky: Termochemie. Hessův zákon: kombinování reakčních entalpií. (2.2)
 • Druhý zákon termodynamiky: Směr samovolného děje. Termodynamická definice entropie a výpočet změny entropie pro izotermickou expanzi ideálního plynu. Clausiova nerovnost. (3.1)
 • Druhý zákon termodynamiky: Vlastnosti systému. Definice Helmholtzovy a Gibbsovy energie a na nich založená kritéria samovolného děje. Výpočet maximální práce a maximální neobjemové práce reakce. Výpočet standardní Gibbsovy energie reakce a posouzení spontánnosti reakce. Fundamentální rovnice chemické termodynamiky. (3.2)
 • Fázové přechody čistých látek. Fázový diagram čisté látky: schopnost doplnění charakteristik a interpretace dat. Směrnice koexistenčních křivek pro typické látky (CO2 H2O). Chemický potenciál čisté látky a jeho závislost na T a p. Jednoduché směsi. Chemického potenciál látky ve směsi a fundamentální rovnice chemické termodynamiky. Závislost chemického potenciálu ideálního plynu na tlaku. Raoultův zákon a Henryho zákon. Aktivita rozpouštědla a rozpuštěné látky. (4.1+2)
 • Samovolné chemické reakce. Reakční Gibbsova energie a podmínka rovnováhy. Obecná reakce: reakční Gibbsova energie v libovolném stádiu reakce, způsob výpočtu standardní reakční Gibbsovy energie, definice reakčního kvocientu. Definice a výpočet rovnovážné konstanty. (6.1)
 • Odezva rovnováh na změny podmínek. Jak reagují rovnováhy na změny tlaku a teploty. (6.2)
 • Rovnovážná elektrochemie. Výpočet standardního napětí článku. Vztah rovnovážného napětí článku k reakční Gibbsově energii. Nernstova rovnice a její využití. Interpretace řady napětí kovů. Určování rovnovážných konstant ze standardního napětí článku. (6.3)
 • Empirická chemická kinetika: Reakční rychlosti + Intergovaná rychlostní rovnice. Definice a použití pojmu rychlost reakce. Odečtení okamžité rychlosti z grafu. Řád reakce. Reakce prvního řádu: rychlostní rovnice v diferenciálním a integrovaném tvaru, poločas reakce a jeho určení. (21.1.2+3)
 • Závislost reakčních rychlostí na teplotě. Arrheniova rovnice a její použití pro stanovení Arrheniových parametrů nebo naopak závislosti rychlostní konstanty na teplotě. (21.1.5)

Literatura: P.W.Atkins, J. de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013. (Čísla v závorce = čísla podkapitol)

Organická chemie

 • Struktura, vazebné poměry reaktivita. Hybridizace a vazebné poměry. Konjugace. Mezomerní a indukční efekt. Elektrofil a nukleofil. Oxidační číslo. Substituční názvosloví.
 • Konformační analýza a stereochemie. Newmanova projekce, klínkové vzorce a Fischerova projekce, konformace, konformer a torzní úhel. Konformery alkanů, cyklohexanu a substituovaných cyklohexanů. Isomery, chiralita, enantiomery a diastereomery. Deskriptory konfigurace (E/Z, cis/trans, R/S).
 • Kyselost a bazicita. Kyselost a bazicita organických látek a faktory, které ji ovlivňují.
 • Nukleofilní substituce a eliminace. Monomolekulární a bimolekulární alifatické substituce. Aktivace -OH skupiny alkoholu. Monomolekulární a bimolekulární eliminace. Zajcevovo a Hofmannovo pravidlo.
 • Vlastnosti a reakce nenasycených uhlovodíků. Elektrofilní adice HX, H2O, halogenů a HXO na alkeny. Markovnikovovo pravidlo. Hydroborace-oxidace, hydrogenace, epoxidace a dihydroxylace. Ozonizace. Kyselost terminálních alkynů. 1,2- a 1,4-Adice na konjugované dieny. Cykloadiční reakce.
 • Vlastnosti a reakce aromatických ulovodíků. Hückelovo pravidlo. Elektrofilní aromatická substituce (SEAr) – nitrace, sulfonace, Friedelova-Craftsova alkylace a acylace. Vliv substituentů na SEAr. Nukleofilní aromatická substituce probíhající adičně-eliminačním mechanismem (SN2Ar) a eliminačně-adičním mechanismem.
 • Vlastnosti a reakce aldehydů a ketonů. Reakce aldehydů a ketonů s nukleofily (vznik poloacetalů, acetalů, iminů a enaminů) a enolizovatelných karbonylových sloučenin s elektrofily (halogenace, alkylace). Reakce aldehydů a ketonů s komplexními hydridy hliníku a boru a organokovy. 1,2- a 1,4-Adice na a,b-nenasycené karbonylové sloučeniny. Wittigova reakce. Aldolová reakce/kondenzace.
 • Vlastnosti a reakce karboxylových kyselin a jejich derivátů. Vliv substituentů na kyselost. Funkční deriváty karboxylových kyselin a jejich reaktivita s nukleofily. Nukleofilní acylová substituce. Reakce s organokovy a komplexními hydridy. Spontánní dekarboxylace b-oxokyselin. Malonesterové syntézy. Struktura a vlastnosti aminokyselin včetně acidobazického chování. Peptidová (amidova) vazby.
 • Vlastnosti a reakce alkoholů a fenolů. Vlastnosti alkoholů a fenolů (teplota varu, kyselost, bazicita, mísitelnost s vodou). Aktivace -OH skupiny jako odstupující skupiny. Oxidace primárních a sekundárních alkoholů. Redoxní pár chinon-hydrochinon. Příprava, vlastnosti a reaktivita etherů a epoxidů. Vlastnosti, příprava a reaktivita thiolů a sulfidů.
 • Vlastnosti a reakce aminu. Struktura a vlastnosti aminů (teplota varu, kyselost, bazicita). Příprava aminů. Hofmannova eliminace kvarterních amoniových hydroxidů. Výroba a použití diazoniových solí. Nitro-sloučeniny. Struktura a reaktivita organokovů, základní reakce přípravy organokovů. Reakce organokovů s kyselinami, alkylačními činidly, aldehydy a ketony, epoxidy, nitrily, funkčními deriváty karboxylových kyselin a oxidem uhličitým.
 • Radikálové reakce. Stabilita uhlíkových radikálů. Radikálová halogenace a autooxidace uhlovodíků.
 • Vlastnosti, struktura a reakce sacharidů. Chemická povahu a vlastnosti monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů. Řada D- a L-cukrů, epimer, anomer, redukující a neredukující sacharidy a mutarotace. O- a N-glykosidy, estery, aminy, cukerné alkoholy a karboxylové kyseliny odvozené od sacharidů. Struktura a vlastnosti mono-, di- a polysacharidů.
 • Vlastnosti, struktura a reakce heterocyklických sloučenin. Struktura a názvy heterocyklických sloučenin. Pětičlenných a šestičlenné aromatické heterocykly a jejich reakce. Přírodní deriváty porfinu, pyrimidinu a purinu.
 • Vlastnosti, struktura a reakce lipidů. Společné vlastnosti lipidů. Chemická struktura skupin lipidů (vosky, triacylglyceroly, fosfolipidy, sfingolipidy, terpeny, steroidy a prostaglandiny). Mastné kyseliny, vliv dvojné vazby na jejich vlastnosti. Biologická funkce lipidů.

Analytická chemie

 • Analytické reakce. Popis rovnováh. Redoxní rovnováhy, standardní a formální potenciál, redoxní disproporcionace. Principy kvalitativní chemické analýzy.
 • Gravimetrie. Teorie vzniku sraženin, pochody na sraženinách; vážení; zpracování sraženin, gravimetrické postupy.
 • Titrační metody. Výklad titračních křivek, vztah mezi inflexním a ekvivalenčním bodem, strmost a tlumivé oblasti křivek, titrační roztoky a primární standardy, indikace ekvivalenčního bodu, titrační chyby. Acidobazické titrace, acidobazické tlumivé roztoky,. Komplexometrické titrace. Chelatometrie. Srážecí titrace. Redoxní titrace.
 • Hodnocení výsledků analýz. Statistika a základy SLP (GLP), analytický signál, kalibrační křivky, standardizace. Parametry analytické metody. Chyby a jejich vztah k parametrům analytických metod. Statistické vyhodnocení analytických výsledků. Referenční materiál, kruhový test. Lineární regrese.
 • Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově selektivní elektrody, skleněná elektroda. Měření pH. Konduktometrické metody. Voltametrie, polarografie. Polarografická analýza.
 • Optické analytické metody. Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR), atomová absorpční a emisní spektroskopie, molekulová rozptylová spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie).
 • Separační metody. Kapalinová extrakce. Chromatografické metody Elektromigrační metody.
 • Základy analýzy organických sloučenin. Kvalitativní a kvantitativní charakteristika. Elementární analýza, analýza funkčních skupin, určování čistoty sloučenin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. Stanovení látek ve složitějších směsích.
Bioanalytické metody

Bioanalytické metody

 • Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kyselina močová, amoniak
 • Prvky; Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, Se
 • Žlučová barviva; hemoglobin.
 • Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok.
 • Specifické plazmatické bílkoviny.
 • Glukóza, glykovaný hemoglobin.
 • Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny.
 • Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymy.
 • Markery; Kardiomarkery. Hladiny léků; drogy. Hormony, Tumormarkery.
 • Chemické vyšetření moče. Morfologické vyšetření moče.
 • Acidobazické parametry a krevní plyny.
 • Imunoturbidimetrie. Homogenní a heterogenní imunoanalýza, ELISA.
 • Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, externí kontrola kvality, analytické znaky metod, způsoby kalibrace analytických metod, chyby náhodné a systematické, interference.
 • Polymerázová řetězová reakce, metody detekce genových mutací, odběr materiálu pro cytogenetické vyšetření, kultivace, zpracování suspenze, metody barvení a pruhování chromosomů.
 • Vyšetření krevního obrazu na hematologických analyzátorech: jednotlivé parametry krevního obrazu, normální hodnoty, používané jednotky, souvislost měřených a počítaných parametrů erytrocytů a trombocytů s morfologií buněk.
 • Barvení a hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně: metodika, způsob hodnocení jednotlivých preparátů. Morfologické abnormality červené krevní řady, leukocytů a trombocytů. Principy cytochemických vyšetření a pozitivita u jednotlivých krevních elementů: myeloperoxidáza, nespecifická esteráza, chloracetátesteráza, PAS reakce, kyselá fosfatáza, alkalická fosfatáza, barvení zásobního železa.
 • Vyšetření anémií: retikulocyty, morfologické změny v nátěrech periferní krve, volný hemoglobin v plazmě, haptoglobin, feritin, elektroforéza hemoglobinu.
 • Základní hemokoagulační vyšetření: PT, aPTT, fibrinogen, trombinový čas, reptilázový čas.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info