Navazující magisterské studium

V rámci navazujícího magisterského studia nabízí Ústav biochemie tři studijní programy, a to Biochemii, Bioanalytickou laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví – Bioanalytik a Biotechnologii. Dále pak nabízíme placený program v angličtině Biochemical and Cellular Technologies, více informací naleznete v anglické verzi stránek.

Program Biochemie, na kterém se také podílí Národní centrum pro výzkum biomolekul, se pak nadále dělí na pět specializací, a to Biochemie, Analytická biochemie, Genomika a proteomika, Biomolekulární chemie a Bioinformatika.

Informace o přijímacích zkouškách a sylabech jednotlivých okruhů naleznete v záložce přijímací řízení.

Biochemie

Cílem je poskytnout kvalitní vzdělání studentů v biochemickém základu s důrazem jak na rychle se vyvíjející stav poznání v biochemii, tak na moderní metodické postupy, zde se reaguje na nové aktuální trendy výzkumu i praxe a začleňují se informace relevantní k špičkové instrumentaci pořízené na MU, např. v rámci pracoviště CEITEC. Hlavními cíli studia specializací je připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v postgenomové éře. Za základ této interdisciplinarity ve studiu biologických systémů slouží především přístupy používané současnou biochemií, analytickou a strukturní chemií.

Bioanalytik

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik využívá těsné spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty zahrnující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č.39/2005 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic.

Biotechnologie

Excelentní studijní program MU Biotechnologie připravuje studenty pro budoucí uplatnění na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu. Studium je zaměřeno především na komplexní řešení úkolů v praxi, a to ve všech oblastech biotechnologických procesů, kdy dále prohlubuje a rozvíjí ty disciplíny, jež úzce souvisejí s moderními biotechnologiemi. Jde o teoretické i praktické znalosti z genových technik, přehled moderních biotechnologických procesů, biotechnologické (bioinženýrské) metody, procesy a zařízení vztahující se k funkci bioreaktorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info