Instrukce pro školitele diplomových prací

V závěru posudku musí být vybráno závěrečné hodnocení, kde oponent doporučuje/nedoporučuje práci k obhajobě. Posudek neodevzdávejte v papírové podobě, ale vložte ho přímo do archivu závěrečné práce studenta v ISu (případně ho zašlete pedagogické zástupkyni RNDr. Jitce Kašparovské, Ph.D. na e-mail). V případě problémů při vkládání posudku do ISu konzultujte návod a při přetrvávajících potížích nás neváhejte kontaktovat.

Posudky magisterských prací

V posudcích prosíme vyberte patřičný studijní program a specializaci, kterou daný student studuje. U programů Biotechnologie a Bioanalytik ponechejte pole specializace prázdné.
Pro hodnocení práce studenta využijte prosím pouze dostupné formuláře:

V rámci posudku bychom Vás chtěli požádat o odůvodněné a objektivní stanovisko k obsahu a struktuře diplomové práce a případným nedostatkům dle dokumentu Zásady pro vypracování diplomové práce stanoveným Ústavem biochemie.

Hlavním kritériem hodnocení, je posoudit dovednosti studenta/ky v samostatném zpracování vědeckých poznatků a vědeckovýzkumné činnosti. Dále bychom Vás rádi požádali o celkový komentář k práci v délce min. 150 slov, ve kterém stručně shrnete a zdůvodníte udělená hodnocení v jednotlivých bodech oponentního posudku. V případě posudku oponenta bychom Vás požádali o položení 3 až 5 otázek týkajících se práce, na které by měl/a student/ka odpovědět v rámci vlastní obhajoby práce.

Kritéria hodnocení diplomové práce

Níže uvedená orientační kritéria uvádí doporučené požadavky na kvalitu diplomové práce pro jednotlivé stupně hodnocení.

Velmi vysoká

Výjimečně kvalitní práce ukazující na velmi dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce je téměř dokonalá ve všech následujících ohledech:

 • Úvod práce ukazuje na hluboké pochopení studovaného problému.
 • Jasná formulace a představení cílů práce, které jsou vysoké, ale zároveň dosažitelné.
 • Vhodný a zároveň kritický výběr citované literatury v adekvátním počtu.
 • Práce ukazuje na plné pochopení použitých metod studentem a odůvodňuje vhodnost jejich použití v rámci výzkumu.
 • Výsledky získané v rámci práce jsou správně hodnoceny za použití adekvátních metod analýzy a kriticky diskutovány se současnou literaturou.
 • Grafický vzhled a obsah práce jsou bezchybné.
Vysoká

Kvalitní práce ukazující na dobré dovednosti studenta v uplatnění získaných vědeckých poznatků. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v práci prokazuje velmi dobré pochopení studovaného problému.
 • Cíle práce jsou vhodně a jasně definovány.
 • Citovaná literatura je vhodně zvolena a obsahuje především publikace v kvalitních časopisech.
 • V práci jsou použity vhodné metodiky, které jsou dostatečně popsány.
 • Získaná data jsou přiměřeně hodnocena a diskutována pro odůvodnění vyvozených závěrů.
 • Práce tvoří soudržný a vyvážený celek a vyskytují se v ní pouze menší chyby.
Průměrná

Dobře strukturovaná a samostatně psaná práce mající všechny požadované prvky, ale obsahující větší množství chyb popsaných v posudku. Práce splňuje následující předpoklady:

 • Student v rámci práce prokazuje dobrou znalost příslušné literatury.
 • Citovaná literatura není plně a jasně propojena se získanými výsledky a obsahuje větší množství učebnicových odkazů nebo internetových zdrojů.
 • Cíle jsou víceméně jasně a vhodně definovány.
 • Použité metody jsou přiměřené a odůvodněné.
 • Získaná data jsou hodnocena za použití adekvátních metod, avšak nejsou plně diskutována se současnou literaturou.
 • Struktura práce nemá žádné závažné slabiny, práce má vhodný jazyk a uspokojivou grafickou podobu.
Dostatečná

Akceptovatelná práce s významnými nedostatky v oblastech jako je diskuze, výsledky, plánování, struktura, jazyk nebo celkový vzhled. Práce má nedostatky především v následujících oblastech:

 • Práce má špatnou vědeckou kvalitu s nedostatkem kvalitních vědeckých zdrojů, bibliografie obsahuje větší množství chyb.
 • Cíle i návrh práce nejsou jasně definovány.
 • Použité metody nejsou zcela popsány a jejich obsah není konzistentní.
 • Získaná data jsou často chybně interpretována a analyzována, téměř chybí jejich kritická analýza v rámci diskuze.
 • Práce není jako celek soudržná a dobře organizovaná, student zjevně zcela nepochopil cíle a rozsah výzkumu.
Nedostatečná

Velmi slabá práce s celou řadou významných nedostatků, která však po jejich opravě splňuje minimální kladené požadavky. Mezi vážné nedostatky patří:

 • Práce má celkově velmi špatnou vědeckou kvalitu s významnými nedostatky v odkazování na literaturu.
 • Cíle jsou nejasné, a je zřejmé, že student plně nepochopil účel diplomové práce.
 • Popis metodik a materiálu je nevhodný nebo špatný, zvolené metody nejsou správně použity.
 • Interpretace získaných dat je zavádějící a chybná, zcela chybí jejich kritická analýza, student neprokazuje schopnost samostatného výzkumu.
 • Existují významné nedostatky ve struktuře a stylistice práce, práci je obtížné číst a chápat.
 • Práce by neměla být obhájena, pokud nebudou významné nedostatky opraveny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info