Události

Obhajoby | B-BIC BCH | Jaro 2023

  • 5. – 8. června 2023

Obhajoby závěrečných prací bakalářského studijního programu Biochemie specializace Biochemie v jarním semestru 2023.

Komise 1

  • Seminární místnost C05/114
  • Komise: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D., Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

5. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

9:00

Martin Havlásek prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

Identifikace limitů moderních přístupů stabilizace proteinů

9:40

Karolína Itterheimová doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

Analýza biologických thiolů ve vztahu k diagnostice.

10:20

David Kovařík Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

Vliv přítomnosti bakterie Shewanella oneidensis na složení plynných metabolitů během denitrifikace bakterie Paracoccus denitrificans

11:00

Volha Maroz doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. Mgr. Zdenka Hašanová, Ph.D.

Vývoj nástrojů pro identifikaci nových interakčních partnerů N-terminální části RECQ4 proteinu

12:20

Michaela Matlohová Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D. Mgr. Eliška Špačková

Vlivu proteinů asociovaných s telo-boxy na ontogenezi

13:00

Bianka Nováková Mgr. David Galuška doc. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.

Vliv empagliflozinu na funkci mitochondrií buněk proximálních tubulů a endotelu

13:40

Martina Osičková prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.

Antimikrobiální aktivita extraktu z květu a plodu černého bezu (Sambucus nigra)

14:20

Katarína Pfefferová doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. Ing. Jakub Máčala

Imunochromatografická stanovení s foton-upkonverzními nanočásticemi pro detekci biologicky významných analytů

15:00

Valeriia Polkovnichenko RNDr. Jan Balvan, Ph.D. RNDr. Kristýna Hudcová, Ph.D.

Role p62/SQSTM1 pozitivních buněčných struktur v prozánětlivé signalizaci dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku

6. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

09:00 Maximilián Rada doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.
Analýza vybraných orálních probiotik z kultur a z orálního prostředí
09:40 Gabriela Turčinová Mgr. Petra Brenerová, Ph.D. MVDr. Eva Grycová
Role bakteriomu v reprodukčním zdraví ženské populace
10:20 Pavel Špaček doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. Mgr. Eliška Macháčová
Biokonjugace foton-upkonverzních nanočástic pro imunochemická stanovení
11:00 Vojtěch Staník RNDr. Mário Špírek, PhD. Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.
Molekulární charakterizace lidského Shu complexu podílejícího se na opravě DNA.
12:20 Sarah Sýkorová prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.
Vliv sociální izolace na transkripci sigma 1 receptoru v mozku a srdci potkana
13:00 Vojtěch Rejtar prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. Mgr. David Novák
Vliv sociální izolace na transkripci DRD2 receptoru v mozku potkana
13:40 Anastassiya Vilkova Mgr. David Galuška Mgr. Jindra Smutná, Ph.D
Izolace a expanze proximálních tubulárních buněk z moči
14:20 Terezie Zatloukalová doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. Mgr. Tereza Hlaváčová
Detekce rakovinných biomarkerů pomocí upkonverzních imunostanovení s magnetickými částicemi

Komise 2

  • Seminární místnost C05/107
  • Komise: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc. (předseda), doc. Ing. Martin Mandl, CSc., Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

5. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

09:00 Markéta Dračková doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D. Mgr. Jan Novák, Ph.D.
Vliv ontogeneze na chladovou aklimatizaci u modelového organismu Arabidopsis thaliana - proteomická analýza
09:40 Veronika Dubová prof. RNDr. Petr Skládal, CSc. Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
Biosensor pro stanovení laktátu v potu
10:20 Klára Ženožičková Mgr. Karel Lacina, Ph.D. Mgr. Jakub Věžník
Imobilizace proteinů na povrchy ošetřené O2 plazmou při vývoji biosenzorů
11:00 Robin Kotouček prof. RNDr. Petr Skládal, CSc. Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
Biosensor pro stanovení glukosy v potu
12:20 Tereza Fazourová RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. RNDr. Luděk Havran, Dr.
Elektrochemická analýza glykanů a glykoproteinů obsahujících kyselinu sialovou
13:00 Martin Horák Mgr. Vladimír Pekařík, Dr. Ekaterina Makhneva, Ph.D.
Enkapsulace fluorescenčních látek do různých ferritinů jako model pro cílené vnášení protinádorových léčiv do nádorových buněk
13:40 Lukáš Jordán Mgr. Marta Pelcová, Ph.D. prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Enzymová reakce v kapce
14:20 Jakub Kordík Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D. Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.
Testování funkčnosti miniaturizovaného rozhraní pro elektrosprejovou ionizaci
15:00 Vladimír Králik Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D. prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Možnosti vzniku cévní mozkové příhody

 

6. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

09:00 Tereza Lichnovská prof. RNDr. Petr Skládal, CSc. Mgr. Šimon Klimovič
Studium bakteriálních biofilmů pomocí piezosenzoru a mikroskopie atomárních sil
09:40 Lucie Žaloudková RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.
Elektrochemické studium interakcí galektinů a glykomimetických ligandů pomocí elektrody z pyrolytického grafitu
10:20 Petr Malý doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. Mgr. Michaela Bahelková
Vývoj a aplikace metody UV otisku prstu (UV-IFS)
11:00 Nela Obadalová prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. Mgr. David Galuška
Hodnocení markerů kostní remodelace u pacientů po aplikaci kloubní náhrady
12:20 Veronika Polášková doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D. Mgr. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
Vliv fylotaxe pro chladovou aklimatizaci modelového organismu A. thaliana – lipidomická analýza
13:00 Blanka Sitková Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, Ph.D. Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.
Organická rozpouštědla ve vzorcích pro CE-FA analýzy – dobrý sluha, zlý pán
13:40 Tereza Zapletalová Mgr. et Mgr. Lenka Kohútová, Ph.D. Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.
Charakterizace vazby mezi antiepileptiky a sérovými proteiny

Komise 3

  • Seminární místnost C04/211
  • Komise: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně), prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.,Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.

5. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

09:00 Jan Bucek Dr. rer. nat. Hana Nedozrálová Mgr. Tomáš Brom
Optimalizace produkce variant Tau proteinu pomocí metody cell-free synthesis
09:40 Kateřina Nazarčuková Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D., prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Mgr. Jana Šístková, Ph.D.
Detekce potenciálních nových lektinů ve volně rostoucích houbách
10:20 Aneta Greňová Dr. rer. nat. Hana Nedozrálová RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
Morfologie Tau proteinových fibrilů
11:00 Anna Hýsková doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. Mgr. Martina Nešpor Dadejová, Ph.D.
Transkriptomické změny v důsledku translokace chromozomových ramen v modelové rostlině Arabidopsis thaliana
12:20 Anna Minaříková RNDr. Jan Skalák, Ph.D. Mgr. Martina Nešpor Dadejová, Ph.D.
Využití editace genomu pro studium signálních drah rostlin
13:00 Eva Kudělová Ing. Blanka Pekárová, Ph.D. Mgr. Radka Dopitová, Ph.D.
Optimalizace produkce etylénového receptoru ETR1 v hostitelském organismu Escherichia coli
13:40 Hana Majerová Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D. doc. Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.
Identifikace a charakteristika mutantů v genech zapojených do cytokininové metabolické dráhy z rodiny LOG.
14:20 Eliška Mazáková Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.
Odstraňování kovových nečistot z křemenných písků pomocí acidofilních chemolitotrofních bakterií
15:00 Linda Chasák Kameníková Mgr. Pavel Kadeřávek, Ph.D. Mgr. Josef Chmelík Ph.D.
Příprava delta podjednotky RNA polymerázy z bakterie Bacillus subtilis v orientujících médiích

8. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

09:00 Dominika Pončáková prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Mgr. Martina Rievajová
Vyhledávání nových fungálních sacharidy-vázajících proteinů
09:40 Eva Pospíšilová doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. Mgr. David Novák
Role lidských telomerových proteinů při ochraně genomu
10:20 Michal Rečlo Séverine Jansen, PhD. Tadeja Gao, Dr.
Interakce MAP2c s SH3 doménami proteinů
11:00 Veronika Vundrová Séverine Jansen, PhD. Mgr. Filip Melicher
Exprese CIDE proteinů podílejících se na ukládání lipidů
12:20 Kateřina Robotková prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. Mgr. Gita Paulíková, Ph.D.
Příprava lektinů pro lektinové čipy
13:00 Daniela Segedyová Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D. Mgr. Petr Fajkus, Ph.D.
Charakterizace interakce mezi TERT a telomerásovou RNA u A.thaliana
13:40 Michal Špičák prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.
Exprese podjednotky delta bakteriálních RNA polymeras pro strukturní a vazebné studie
14:20 Marina Vasenko Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D. RNDr. Jan Skalák, Ph.D.
Charakterizace vazby proteinů s MYB-like doménou typu telobox na telomerické repetice

Komise 4

  • Seminární místnost B11/335
  • Komise: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

6. června 2023

Čas

Student

Vedoucí

Oponent

9:00

Bára Babánková

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

RNDr. Ing. Ondřej Bonczek, Ph.D.

Porovnání metod sekvenace nové generace pro detekci prediktivních markerů u nádorových onemocnění

9:40

Natálie Dvořáková

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Mgr. Lucia Janáčová

Biologická terapie a imunoterapie u trojitě negativních nádorů prsu

10:20

Alice Kresová

Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

Mgr. Lenka Jurasová

Analýza lignanů v lopuchu

11:00

Laura Lisá

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Mgr. Martin Benešík Ph.D.

Příprava fágů indukujících expresi fluorescenčních proteinů

12:20

Natália Ondrejková

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

Charakterizace histonových variant v procesu obranného primingu

13:00

Daniel Ševčík

Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

Mgr. Veronika Farková

Profily sekundárních metabolitů v extraktech různých druhů jeřábu

13:40

Klára Synková

doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Ing. Václav Pustka

Nástroje analýzy proteomických dat u trojitě negativních nádorů prsu

14:20

Hana Urbancová

Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D.

Mgr. Veronika Farková

Analýza taninů v čiroku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info