Sekundární metabolity

Vývoj metod pro stanovení nízkomolekulárních biomolekul (LC/MS-Q-TOF, LC/MS-TOF, FLD, DAD), výzkum obranné reakce rostlin, metabolismu fytoalexinů a fytoestrogenů.

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Vedoucí skupiny

Tomáš Kašparovský je profesorem lékařské chemie a biochemie. Na Ústavu biochemie pracuje od roku 2004. V rámci své výuky se kromě základních kurzů biochemie věnuje problematice regulací metabolismu a signalizací. Intenzivně se věnuje školení studentů různých stupňů studia. Odborně se zabývá problematikou sekundárních metabolitů a jejich dopadem na životní prostředí a zdraví člověka. Dále se také aktivně věnuje popularizaci oboru biochemie na středních školách a u široké veřejnosti. Tyto jeho zkušenosti se uplatňují v několika vědeckých radách českých a zahraničních univerzit.

ResearchGate| MUNI | WOS

O prof. Kašparovském

Kontaktní informace:

 • Kancelář – C05/207, B17/431
 • Telefon – 549 49 4827
 • E-mail – tkasp@sci.muni.cz

Výuka

 • C7150 Regulace metabolismu
 • C8155 Buněčné signalizace
 • FSpS:bp1852 Biochemie
 • C8010 Oborový seminář z biochemie II
 • C8114 Oborový seminář z biotechnologie II
 • C9220 Seminář k diplomové práci I
 • CA220 Seminář k diplomové práci II

Vzdělání

 • 2021 – profesor Lékařské chemie a biochemie, LF MU
 • 2017 – docent Biochemie, PřF MU, Fytoalexiny a fytoestrogeny
 • 2004 – Ph.D., Biochemie, PřF MU, Elicitory fytopatogenních hub
 • 2000 – Mgr., Biochemie, PřF MU, Elicitiny jako faktory virulence fytopatogenních hub

Univerzitní aktivity

 • Děkan PřF MU – od 2018
 • Předseda Vědecké rady PřF MU
 • Člen Vědecké rady MU
 • Člen Vědecké rady CEITEC MU
 • Člen Vědecké rady FSpS MU
 • Člen Vědecké rady FaF MU
 • Člen Oborové rady Biochemie
 • Člen Společné programové rady Biochemie
 • Člen Společné programové rady Učitelství

Mimouniverzitní aktivity

 • Zástupce MU v Radě vysokých škol, místopředseda pro VaV
 • Člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
 • Člen České společnosti klinické biochemie
 • Člen Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • Člen britské Society for Experimental Biology
 • Člen Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
 • Člen Vědecké rady PřF Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Člen Vědecké rady PřF Univerzity Hradec Králové
 • Člen Vědecké rady Vysoké učení technické v Brně
 • Člen Oborové rady Biochemie a bioorganické chemie, FPBT VŠCHT

Oblast výzkumu

Předmětem výzkumu jsou sekundárními metabolity produkované především rostlinami v reakci na útok patogenu, případně jako prevence tohoto útoku. Kromě rostlin najdeme sekundární metabolismus i u hub nebo mikroorganismů. Sekundární metabolity jsou po chemické stránce velmi různorodé látky a i metabolické dráhy vedoucí k jejich vzniku jsou rozmanité a rodově i druhově specifické.

Bez popisku

Studium sekundárních metabolitů probíhá jednak na úrovni sledování jejich tvorby při obranné reakci rostlin a dále je sledován i jejich další osud v životním prostředí, např. v trávicím traktu živočichů jako jsou přežvýkavci. V rámci naší laboratoře se zabýváme především sekundárními metabolity produkovanými révou vinnou, tabákem virginským, lilkem rajče, sójou luštinatou a jetelem lučním. V rámci obranné reakce rostlin sledujeme např. aktivaci produkce těchto sekundárních metabolitů v reakci na biotický i abiotický stres a využití těchto látek jako tzv. markerů obranné reakce. Dále je sledována obranyschopnost rostliny v závislosti na pěstebních podmínkách.

Některé sekundární metabolity mají kromě ochranné funkce pro rostliny i schopnost blahodárně působit na zdraví člověka. V naší laboratoři sledujeme především tzv. fytoestrogeny, a to konkrétně strukturně odvozené od isoflavonů. Isoflavony hrají ve výživě člověka důležitou roli díky širokému spektru farmakologických a antioxidačních účinků. Bylo zjištěno, že tyto látky vyprodukované rostlinami jsou v trávicím traktu živočichů dále metabolizovány a mohou vznikat látky s ještě významnější estrogenní a antioxidační aktivitou, jako je tomu například u přeměny daidzeinu na equol. V případě přežvýkavců lze tyto látky vystopovat i v mléce a produktech z něj vyrobených.

Naším cílem je v in vitro a následně in vivo pokusech nalezení vhodných sekundárních metabolitů jako molekulárních a biochemických markerů souvisejících s rozvojem účinné systémově navozené rezistence rostlin. Dále pak popis průběhu metabolismu isoflavonů v bachoru, nalezení optimálních podmínek pro efektivní přenos zdraví prospěšných látek z krmiva do mléka a následně zisk potraviny s vyšším zdravotním benefitem.

V rámci laboratoře je prováděn především základní výzkum, jehož výsledky mohou poté být využity v diagnostice onemocnění rostlin, ve zvýšení obranyschopnosti rostlin a k zisku funkčních potravin.

Hlavní oblasti výzkumu

 • Sekundární metabolity rostlin a hub
 • Vývoj metod pro stanovení nízkomolekulárních metabolitů
 • Metabolismus fytoestrogenů
 • Sledování nízkomolekulárních látek účastnících se obranné reakce rostlin

Členové skupiny

 • Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. – odborná asistentka – MUNI | WOS | RG
  • Kontakt: Kancelář: C05/307 | Telefon: 549 49 3199 | E-mail: k.dadakova@mail.muni.cz
  • Vzdělání: 2015 – Ph.D., Biochemie, PřF MU, 2009 – Mgr., Biochemie, Přf MU
  • Pedagogická činnost: C4220/C3600 Biochemie – laboratorní cvičení | C8113 Metody v biotechnologii | Bi9127 Hodnocení statistických dat v biologii člověka | C7879 Zpracování experimentálních dat | C7861 Plant Biochemistry | C9320 Metody biochemického výzkumu | C7878 Biotechnologické procesy
 • Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D. – výzkumnice II

 

 • Doktorandi: Mgr. Veronika Křešťáková, Mgr. Tomáš Zlámal

 

 • Laborantka: Věra Kratochvílová
 • Absolventi doktorského studia: dr. Kateřina Dadáková, dr. Veronika Plešková, dr. Nikola Ptáčková, dr. Andrea Trnková, dr. Martina Zapletalová

 

Spolupráce

Nedávné publikace

Seznam všech publikací naleznete na stránkách MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info