Bioanalytická chemie

Využití moderních separačních metod – vysokoúčinné kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy při kvalitativní a kvantitavní analýze biologicky aktivních nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek (léčivé rostliny, klinická diagnostika, enzymy atd.).

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.​

Vedoucí skupiny

Zdeněk Glatz pochází z Bohumína, v roce 1982 dokončil studium na PřF MU tehdy ještě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a od té doby působí na Ústavu biochemie. 

MUNI | ResearchGate | orcID

O prof. Glatzovi

Kontaktní informace:

 • Kancelář – C05/217
 • Telefon – 549 49 3957
 • E-mail – glatz@chemi.muni.cz

Pedagogická činnost

 • C7872 Aplikovaná biostatistika
 • C6211 Biotechnologie
 • C8111 Bioinženýrství
 • CDB a CA Oborový seminář z biochemie
 • C9320 Metody biochemického výzkumu
 • C7877 Praxe z biotechnologie

Vzdělání

 • 2007 – profesor Biochemie, PřF MU
 • 2000 – docent Biochemie, PřF MU, Využití afinitních interakcí při purifikaci bílkovin
 • 1993 – CSc. Biochemie, PřF MU, Analytická biochemie chinoproteinů
 • 1982 – Mgr. a RNDr., PřF MU (UJEP), Uplatnění optimalizačních postupů při vypracování metod stanovení chromu a manganu ve vodách

Univerzitní aktivity

 • Garant doktorského programu Bioanalytická chemie
 • Garant navazujícího magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Člen Akademického senátu MU a Člen disciplinární komise děkana

Mimouniverzitní aktivity

 • Odborná skupina chromatografie a elektroforézy ČSCH
 • Rada Ústavu analytické chemie AV ČR v.v.i.
 • Vědecká rada př.f. UPOL.
 • Baderova cena za bioanorganickou a bioorganickou chemii
 • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu
 • International Editorial Board Journal of Separation Science

Akademické stáže

 • Indiana University Bloomington (USA) – prof. Miloš V. Novotný, dlouhodobá stáž 1991–1992
 • University Lund (Švédsko) – prof. Bo Mattiasson, 1998
 • KU Leuven (Belgie) – prof. Ann van Schepdael, 2003
 • University Bern (Švýcarsko) – prof. Wolfgang Thormann, 2013
 • University Debrecen (Maďarsko) – prof. András Guttman, 2020

Vědecká činnost

 • Počet položek v rámci WOS 131
 • H-index 22
 • Počet citací bez autocitací – 1295

Oblast výzkumu

Bioanalytická chemie je dynamicky se rozvíjející oblast, která nabývá na významu. Dotýká se totiž nejen základního a aplikovaného výzkumu u mnoha praktických oborů jako jsou humánní a veterinární medicína, farmakologie, biotechnologie atd. Špičkový výzkum v těchto oblastech si přitom bez podpory bioanalytických technologií nelze vůbec představit.

Oblast bioanalytická chemie, které se věnujeme, zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a stanovení biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu pomocí kapilární elektroforézy (CE) a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a, a o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu. Součástí je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat.

Hlavní cíle výzkumu

Skupina Bioanalytické chemie

Členové skupiny

Postdoci: Lenka Michalcová, Marta Pelcová
Doktorandi: Hana Mlčochová, Monika Langmajerová-Skrutková
Diplomanti: Taťána Bržezická, Michal Sedlák, Radka Vaňušaníková
Bakalářští studenti: Miriam Štolcová, Monika Polačeková, Tereza Magdaléna Poloňová

Absolventi Ph.D.: Andrea Celá, Jiří Konečný, Aleš Mádr, Petra Oliva, Roman Řemínek, Jan Schejbal, Jindra Smutná, Soňa Vytisková

 

 

Metodické přístupy

 • Kapilární elektroforéza: 4× CE Agilent s UV-VIS, MS, LIF (Laser Induced Fluorescence Detection) a bezkontaktně vodivostní detekcí
 • Kapalinová chromatografie HPLC 1100 Agilent s UV-VIS, fluorescenční a MS detekcí
 • Kapalinová chromatografie UHPLC Ultimate Dionex s UV-VIS a MS detekcí
 • Hmotnostní spektrometr Q-TOF Bruker s ionizačními technikami DART a DESI a IT Agilent
 • Droplet Microfluidic System Olympus

Mezinárodní a tuzemské spolupráce

Výzkumné projekty

 • Bioanalytické technologie ve výzkumu a klinické diagnostice (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002605) Hlavním cílem projektu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systému terciárního vzdělávání. Konkrétně půjde o oblast Bioanalytických technologií, což je dynamicky se rozvíjející obor sahající od chemických po molekulárně biologické přístupy, a nabývající na významu.

Přehled všech aktuálních a dokončených projektů je na stránkách MUNI.

Nedávné publikace

Přehled všech publikací lze dohledat na stránkách MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info